SK Pernštejn Nedvědice / Kopaná / Fotbal

Osobnosti

Ivan TÁBORSKÝ

* 14.5.1895 + 27.8.1969

Významná osobnost sportovního života v Nedvědici v meziválečném období. Angažoval se nejen ve fotbale, ale byl rovněž nadšeným lyžařem, turistou a mnoho času zvláště ve vyšším věku trávil na tenisovém kurtu ve Žlíbkách. Zakládající člen SK Pernštejn a jeho první předseda v letech 1928 – cca 1938. Kopec svažující se od dolní části nedvědického nádraží mezi bytovky všichni místní znají jako „Táborák“. Svoje pojmenování získal právě po Ivanu Táborském, který si zde v meziválečném období postavil dům a zde také dlouhá léta žil.

Alfréd NEUBAUER

* 2.10.1874 + 21.2.1941

Významná osobnost kulturního a sportovního života v Nedvědici v 1. polovině minulého století, dlouholetý starosta Sokola. Podílel se na prvních fotbalových pokusech v Nedvědici krátce po skončení 1.světové války. Po pozemkové reformě v r.1924 působil jako správce velkostatku v Klečanech a byl štědrým dárcem a sponzorem nedvědických spolků a jejich činnosti. Na sklonku svého života upadl v nemilost svých nejbližších a přestože je pochován na hřbitově v Nedvědici, jeho jméno na náhrobku chybí. Nedvědičtí sokoli se s ním rozloučili vydáním pamětní kondolence, kde se mj. praví: " Na památku zesnulého dlouholetého starosty br.Alfreda Neubauera, za zásluhy jeho tvůrčí sokolské práce, bratrských činů obětavosti, poctivosti a nezištnosti věnuje Tělocvičná jednota Sokol Nedvědice."

MUDr.František JELÍNEK

* 26.2.1887 + 13.4.1974

Aktivně kopanou nikdy nehrál, byl čestným předsedou klubu ve čtyřicátých letech. Fotbalistům velmi pomohl především významem své osobnosti při jednáních na obci, fotbalové župě apod.

ing.Jaroslav KOTLÁN

* 4.3.1913 + ?

Stavební inženýr a projektant z Horního Čepí aktivně kopanou nikdy nehrál. Na nedvědickém hřišti se objevil díky vazbě na spolužáky ze základní školy a také díky příbuzenské vazbě na rodinu Špačkovu z čp.140. Předsedou klubu a velmi obětavým funkcionářem byl přibližně v letech 1938 – 1950. Jeho působení v Nedvědici ukončilo uvěznění začátkem padesátých let v době politických procesů. Po letech věznění a těžké práce v uhelných dolech na severní Moravě se do Nedvědice již nevrátil.

JUDr.Karel HUTAŘ

* 28.9.1908 + 22.2.1979

Významná osobnost sportovního života v Nedvědici v meziválečném období až do padesátých let. Výborný fotbalista, lyžař, hokejista, nadšený cvičenec a turista. Po skončení aktivní hráčské kariéry se krátce věnoval trenérské činnosti. Jako prvorepublikový právník a syn úspěšného stavitele Jaroslava Hutaře byl po roce 1948 zbaven možnosti působit ve svém oboru, mohl zastávat pouze podřadné dělnické profese především v uranových dolech na Dolní Rožínce. Sport tak byl pro něj únikem z tvrdé reality a dokud mu sloužilo zdraví, tak především lyžování věnoval spoustu svého volného času.

Josef ŘÁDEK

* 16.12.1909 + 10.8.1974

Podobně jako mnozí předchůdci Josefa Řádka v pozici předsedy klubu / oddílu ani on nikdy nebyl aktivním hráčem. Dlouholetým předsedou oddílu kopané byl přibližně v letech 1950 – 1968 a pro klub odvedl spoustu poctivé práce. Je velká škoda, že právě z tohoto období máme o kopané v Nedvědici jen velmi málo informací.

Jaroslav DUFEK

* 13.12.1920 + 14.4.1971

Hráč ve čtyřicátých a padesátých letech. V šedesátých letech se stal fotbalovým rozhodčím. V roce 1966 byl jako člen výboru u znovuobnovení činnosti oddílu kopané. Po onemocnění dosavadního předsedy Josefa Řádka po něm převzal v roce 1968 funkci předsedy oddílu a vykonával ji do roku 1971. 11. 4. 1971 zkolaboval při řízení utkání okresního přeboru Jívoví – Štěpánov a o tři dny později v nemocnicí v Mostištích zemřel.

František BUKAL

* 27.11.1918 + 25.6.1989

Dlouholetý výborný fotbalista, jako hráč působil ve třicátých, čtyřicátých a padesátých letech. Členem výboru oddílu kopané byl v první polovině sedmdesátých let a přibližně v letech 1972 – 1975 byl jeho předsedou. Byl velkým fandou nedvědického fotbalu a dokud mu to zdravotní stav umožňoval, nechyběl na žádném domácím utkání mužů.

Robert VEJROSTA

* 20.10.1924 + 13.4.2021

Aktivní fotbalista od útlého věku, pamatoval první stálé hřiště u Valchy a od poloviny 30. a po celá 40.léta vynechal jen málokteré utkání. V roce 1942 se podílel na budování současného hřiště a stavbě první kabiny. Ze zdravotních a pracovních důvodů svoji hráčskou kariéru koncem 40.let předčasně ukončil. O výsledky místních fotbalistů se zajímal do posledních chvil svého dlouhého života a je jeho zásluhou, že se podařilo shromáždit a popsat mnoho fotografií ze 20. až 40.let minulého století a díky jeho neuvěřitelné paměti dnes máme zaznamenáno mnoho informací z nejstarší historie kopané v Nedvědici.

Bořivoj USTOHAL

* 24.4.1922 + ???

S bratrem Rostislavem byl aktivním fotbalistou od konce třicátých do konce padesátých let, později trenér mužů. Velkou měrou se zasloužil o znovuobnovení činnosti oddílu kopané v roce 1966. Dlouhé roky působil jako školník v místní škole, po odchodu do důchodu se s rodinou usadil v Brně a do Nedvědice se příliš nevracel.

Rostislav USTOHAL

* 27.6.1923 + 13.4.2003

Dlouholetý hráč přibližně v letech 1938 – 1960, trenér, později funkcionář. Byl i u znovuobnovení činnosti oddílu kopané v roce 1966. Všestranně nadaný sportovec, výborný hokejista a lyžař. Jako učitel tělocviku na místní škole se snažil mezi nedvědické sportovce uvést odbíjenou, košíkovou a házenou, své žáky zasvěcoval do sportovní gymnastiky a některých atletických disciplín. Dlouhé roky byl i aktivním členem lyžařského oddílu.

Zdeněk DOUBEK

* 27.2.1934 + 5.2.2015

Všestranně nadaný sportovec se díky přirozenému talentu, píli a skromnosti prosadil především jako hokejista. Aktivní hráč kopané byl přibližně v letech 1950 – 1968, trenérem mužů byl ve druhé polovině osmdesátých a první polovině devadesátých let. Do vysokého věku se udržoval v obdivuhodné fyzické kondici a ještě v 75 letech chodil na pravidelný nedělní fotbálek se „starými pány“. V roce 1992 byl členem přípravného výboru, který připravoval podklady pro znovuobnovení činnosti SK Pernštejn.

Jaromír BEDNÁŘ

* 11.5.1940

Aktivní hráč koncem padesátých a v první polovině šedesátých let. Funkcionář v sedmdesátých letech – postupně úspěšný trenér žáků a dorostu. Měl velkou zásluhu na výborných výsledcích dorostenců v polovině sedmdesátých let, kdy dorostenci jako první mužstvo v historii oddílu kopané, resp. klubu na tři roky „nakoukli“ do krajských soutěž. V osmdesátých a devadesátých letech byl několikrát trenérem mužů.

Emil MAREŠ

* 2.8.1948

Aktivní hráč v letech 1967 – 1984. Funkcionář v letech 1966 až 1980, statisticky zaznamenal mnoho o stavu kopané v Nedvědici a je především jeho zásluhou, že má klub přesné a podrobné informace o sportovních výsledcích v 60. a 70. letech minulého století. Uznání bezpochyby zaslouží skutečnost, že všechny svoje deníky, do kterých dlouhá léta zaznamenával výsledky jednotlivých utkání, předal do archívu SKPN a umožnil tak jejich zachování pro další generace.

ing.Jiří DANIEL

* 19.4.1946

Aktivní hráč v letech 1967 – 1974. Dlouholetý obětavý funkcionář – jednatel, hospodář, pokladník – přibližně v letech 1970 – 1984. Také Jiřímu Danielovi patří uznání za to, že archívu SKPN postupně předal veškeré materiály, fotografie a dokumenty, které za dobu své aktivní hráčské a funkcionářské dráhy nashromáždil. Především dochované zápisy ze schůzí výboru oddílu kopané v sedmdesátých letech jsou zajímavým dokladem toho, v jakých podmínkách tehdy sportovci vyvíjeli svoji činnost.

Jan POSPÍŠIL

* 27.1.1948

Aktivní hráč v letech 1968 – 1976. Nadšený funkcionář na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Několik roků úspěšný trenér žáků. Po roce 2000 se aktivně účastnil brigád na stavbě nových kabin.

Miloslav ČERMÁK

* 21.1.1944 + 12.2.2003

Aktivní fotbalista v šedesátých a začátkem sedmdesátých let. Významný funkcionář a tahoun činnosti oddílu kopané v letech 1966 – 1983, nezdolný životní optimista dokázal svým zápalem pro věc „nakazit“ všechny, kdo se v jeho blízkosti vyskytovali. Postupně trenér žáků a mužů. Předsedou oddílu kopané byl v letech 1980 – 1981. Z oddílu kopané odešel v roce 1983, kdy se po Miloslavu Lorencovi stal předsedou TJ Spartak. Byl vůdčí osobností při rekonstrukci Sokolovny v osmdesátých letech.

Pavel ŠTARHA

* 17.10.1943

Rodák ze Skorotic působil v nedvědickém áčku v 1.polovině sedmdesátých let. Po roce 2000 se stal výraznou osobností klubu jako činovník, odvedl spoustu práce při stavbě nových kabin a dalších pracech v areálu. Jako divák a věrný fanoušek je přítomen na spoustě domácích utkání mužů i mládežnických družstev.

ing.Pavel STANĚK

* 14.11.1945 + 9.8.1983

Aktivní fotbalista v šedesátých a začátkem sedmdesátých let. Ze zdravotních důvodů poměrně brzy skončil s aktivní kopanou a pomáhal fotbalistům jako funkcionář. V letech 1976 – 1980 byl předsedou oddílu kopané. K jeho zálibám patřilo rovněž fotografování, většina fotografií z kopané v 70.letech 20.století vznikla díky Pavlovi a jeho Exaktě. Koncem sedmdesátých let jej začaly sužovat vážné zdravotní problémy a následovalo ukončení jeho funkcionářské prá­ce.

Mgr.Josef ŠPAČEK

* 8.11.1952

Dlouholetý vynikající brankář v letech 1968 – 1995 s přibližně dvanáctiletou přestávkou, kdy chytal v sousedním Doubravníku a strávil zde svá nejlepší fotbalová léta. Zpět do Nedvědice se vrátil v roce 1989 a s prvním mužstvem absolvoval jedno z nejúspěšnějších období v historii kopané v Nedvědici. V letech 1992 – 1994 pomáhal i jako funkcionář oddílu / klubu a byl členem přípravného výboru, který v roce 1992 připravoval vše potřebné ke znovuobnovení činnosti SK Pernštejn.

Josef ŠIMEK

* 11.11.1948 + 22.8.1922

Všestranně nadaný sportovec, přirozený talent. Další z řady hráčů, kteří svá nejlepší fotbalová léta strávili v Doubravníku. Aktivní hráč v letech 1968 – 1985. Patří mezi nejlepší střelce v historii kopané v Nedvědici a je členem Klubu nedvědických kanonýrů.

Pavel CHMELÍČEK

* 12.11.1954

Aktivní hráč v letech 1973 – 1988. Přes svou malou postavu vynikající ve hře hlavou, neskutečný dříč, bojovník a srdcař. Jeden z nejlepších střelců v historii kopané v Nedvědici a člen Klubu nedvědických kanonýrů.

ing.Tomáš URBAN

* 31.1.1950

Sportovec a nadáním pro míčové sporty. Jeho hlavním sportem byl volejbal, který aktivně hrál v sousedním Smrčku v době největší slávy tamního volejbalového oddílu. Několik let docházel na pravidelná basketbalová utkání v místní školní tělocvičně. Aktivní hráč kopané v letech 1981 – 1988. Obětavý funkcionář oddílu kopané v letech 1981 –1989. Předsedou oddílu kopané byl v letech 1984 – 1989. Jeho odchod z Nedvědice v roce 1990 byl pro oddíl kopané velmi citelnou ztrátou.

Jiří PRUDKÝ

* 28.9.1932 + 18.9.2008

Dlouholetý fotbalový rozhodčí, obětavý funkcionář přibližně v letech 1980–2005, předsedou klubu byl v letech 1995–2000. V roce 1992 byl členem přípravného výboru, který připravoval podklady pro znovuobnovení činnosti SK Pernštejn. O kopanou se zajímal do posledních chvil svého života, byl nadšený ze znovuobnovení činnosti po roce 2000 a ještě ve vysokém věku občas odpískal některé z mládežnických utkání. Jeho odchod byl pro klub velmi citelnou ztrátou.

František MÁNEK

* 3.8.1950 + 16.3.2018

Kopanou aktivně nikdy nehrál, ale začátkem 80-tých let přišel mezi fotbalisty s úmyslem pomoci. Občas se aktivně účastnil tréninků áčka, ale především byl po mnoho roků obětavým činovníkem, působil jako vedoucí družstva mužů. Pravidelně a aktivně se účastnil častých sobotních brigád na úpravě a zvelebování hřiště a jeho okolí. O dění na hřišti se zajímal až do chvíle, kdy nás nečekaně opustil.

Radomil ŠTARHA

* 24.3.1963

Prošel v Nedvědici oběma mládežnickými družstvy. V letech 1982 – 1994 byl aktivním hráčem 1. mužstva. Ve 2.polovině devadesátých let 20.století obětavý trenér žáků. Nesporný střelecký talent, výborný ve hře nohama i hlavou, další člen Klubu nedvědických kanonýrů.

Mgr. Radek NEDOMA

* 13.2.1971

V 80.letech prošel v Nedvědici oběma mládežnickými družstvy. Po restartu klubu se v letech 2001–2011 věnoval jako trenér postupně přípravce, žákům a dorostu. Obětavý a cílevědomý trenér měl velkou zásluhu na vzestupu úrovně kopané v Nedvědici po roce 2000.

Milan NEUGEBAUER

* 13.101969 + 10.10.2021

Další z řady dlouholetých obětavých činovníků. V Nedvědici začal pracovat v létě 2005, kdy se ujal trénování starších žáků. V následujících letech pak trenérsky vedl postupně družstva všech věkových kategorií až do roku 2019, kdy byl nucen ze zdravotních důvodů aktivní činnosti v klubu zanechat. Po celé toto období byl rovněž platným členem výboru. O dění v klubu a výsledky jednotlivých družstev se zajímal do posledních chvil svého života a jeho odchod je pro klub velkou ztrátou.

Pavel JURAČKA

* 23.9.1971

Vynikající brankář, kterého klub oslovil v létě 2000. Z příslibu pomoci na ½ roku bylo nakonec výborných 12 sezón. Obětavý a spolehlivý na hřišti i mimo ně. Po skončení hráčské kariéry se v letech 2009–2016 podílel na vedení mládežnických družstev.

Jiří MITÁŠ

* 18.6.1973

Dlouholetý činovník v období po roce 2000. Podílel se výraznou měrou na stavbě nových fotbalových kabin, mnoho sezón – až do roku 2014 – se podílel na vedení některých mládežnických družstev.

Martin ŘEHÚŘEK

* 20.7.1977

Dlouholetý člen oddílu kopané a klubu, prošel žákovskou i dorosteneckou kategorií a jako 16ti letý naskočil do mužů, kde stihl v letech 1993–1995 odehrát mnoho utkání v tehdejší I.B třídě JMK. Ve 2.polovině 90-tých let se ocitl ve Štěpánově a následně v Bořitově. Odtud se po restartu kopané v Nedvědici vrátil zpět v roce 2003. K Nedvědici měl vždy vřelý vztah a i přesto, že se usadil v Černé Hoře, nevynechal jedinou příležitost k účasti na tréninku a dnes již jen jako divák na mnohých utkáních jednotlivých družstev v Nedvědici.